ساسان بهزادی
شرکت
پارس پیک
شغل
مدیر عامل


درباره
شرکت کننده در جشنواره اپلیکیشن سابق