امین عباسی
شرکت
صنایع دستی ویترال
شغل
مدیر ارشد جامعه مجازی سلامت


درباره

سمت در آثار ارسالی