آریا کرنافی
شرکت
رسانه نوا
شغل
سردبیر رسانه نوا


درباره

سمت در آثار ارسالی