میلاد صالحی
شرکت
شغل


درباره
فعال در زمینه های شبیه ساز های نظامی،گبم و اپلیکیشن

سمت در آثار ارسالی