جواد یزدانی
شرکت
دونیت
شغل
شریک‌موسس و مدیر ارشد اجرایی


درباره

سمت در آثار ارسالی