سعید جمشیدی
شرکت
شرکت زادوس
شغل
مدیرعامل


درباره

سمت در آثار ارسالی