زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
مجله علمی پالیک
palic.ir
وبسایت
نام تجاری
مجله علمی پالیک

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
علم و دانش

درباره
سعی در ایجاد راهکارهای متفاوت برای جذابیت مطالب علمی گردآوری مطالب علمی به صورت یک خطی

نام شرکت
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای