زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
شبکه اجتماعی سنگریها
sangariha.com
وبسایت
نام تجاری

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
شبکه های اجتماعی

درباره
تا قبل از تاسیس ، همه کسانی که به تیم راه اندازی سنگریها مشاوره دادند ، ایجاد یک شبکه ی اجتماعی با خصوصیت مذهبی و دفاع مقدس را کاری بیهوده می دانستند و تاکید داشتند این شبکه بدلیل نداشتن جذابیتهای دیگر شبکه ها مورد استقبال قرار نخواهد گرفت اما در حال حاضر این شبکه اجتماعی به دلیل استقبال بالا چندید بار مجبور به ارتقاء سرور گردیده .

نام شرکت
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

افتخارات

کاندیدا در سال 1393 در گروه شبکه های اجتماعی

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای